Otiskovací hmoty

Otiskovací hmoty používáme k provádění situačních otisků v ústech, jimiž začíná, obvykle po provedené preparaci, vlastní výroba protézy. Podle povahy otiskovacích hmot je můžeme rozdělit na hmoty tuhnoucí chemickou reakcí (chemoplastické) nebo fyzikálním pochodem - ochlazením (termoplastické). Podle stavu, v jakém vyjímáme otisk z úst, je dělíme na tuhé - rigidní a pružné - elastické.

Zkombinujeme-li obě hlediska, dostaneme následující rozdělení.

 1. Termoplastické hmoty
  1. tuhé: kompoziční hmoty
  2. pružné: agarové hmoty
 2. Chemoplastické hmoty
  1. tuhé: sádra
   zinkoxideugenolové hmoty
  2. pružné: alginátové hmoty
   silikonové hmoty
   polysulfidové hmoty
   polyéterové hmoty

Pružné chemoplastické hmoty jsou v současné době nejpoužívanějšími otiskovacími hmotami.

Klinické a laboratorní požadavky

Otisk musí věrně reprodukovat ústní situaci a tak sloužit jako základ k získání jejího přesného modelu. Požadavky na otiskovací hmoty jsou proto přísné a dají se shrnout do deseti hlavních bodů:

 1. Příjemná chuť a vůně, estetická barva
 2. Nesmějí být celkově ani lokálně toxické
 3. Jednoduchá příprava
 4. Dlouhá skladovací doba
 5. Vhodná konzistence
 6. Přijatelná doba tuhnutí
 7. Dostatečná pevnost a elasticita
 8. Vysoká objemová přesnost
 9. Dobrá reprodukční schopnost
 10. Kompatibilita s modelovými materiály

Přesto, že všechny uvedené body jsou stejně závažné, můžeme za nejdůležitější označit poslední čtyři.

Konzistence otiskovacích hmot musí být vhodná při zavádění do úst, kdy požadujeme dostatečnou plasticitu umožňující proniknutí do všech, i málo přístupných míst. Musí jí být dosaženo buď po smíchání u chemoplastických hmot, nebo po zahřátí u hmot termoplastických. Při vyjímání z úst musí být konzistence - podle charakteru otisku a otiskovací hmoty - - dostatečně elastická nebo tuhá, aby nedošlo k trvalé deformaci otisku.

Rigidní otisky se musejí dát vyjmout buď v jednom kuse, nebo v případně sádry se musejí dát rozlámat v jasně ohraničených fragmentech.

Objemová přesnost je základní vlastností. Otiskovací hmoty by neměly při tuhnutí měnit svůj objem ani jeho zvětšováním (expanze), ani zmenšováním (kontrakce). Ty z nich, které snadno mění svůj objem vlivem prostředí (hydrokoloidy), musejí být ihned zpracovány. Přesná reprodukce neboli otiskovací ostrost je nutná zejména k přesnému rozeznání preparačních detailů.

Poslední bod z požadavků na vlastnosti otiskovacích hmot je významný pro laboratorní zpracování, kdy z pochopitelných důvodů dáváme přednost pružným hmotám.

 
loga
Zavřít